Advokátní Kancelář

Advokátní Kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Vlasty Miklušákové byla založena v r.1998 na základě  praxe JUDr. Miklušákové v pojišťovně a justici.

Kancelář je orientována zejména na oblast náhrady škody a nemajetkové újmy, a také pojistného práva, které JUDr. Miklušáková od r. 1996 přednášela jako externí vyučující na Právnické fakultě UP v Olomouci. Poskytuje též služby v dalších oblastech práva.

Kancelář je zaměřena v prvé řadě na škody v dopravě a to zejména na újmu na zdraví. Od počátku své existence úzce spolupracuje s expertkou v oblasti povinného ručení a uznávanou odbornicí na výpočty ušlých zisků a ztrát na výdělku JUDr. Jaroslavou Šulcovou, která má bohaté zkušenosti v oblasti pojištění, pojišťovnictví a náhrad škod.

Zmíněná specializace není výhradní, kancelář se zabývá v podstatě škodní mi události všeho druhu, ať už jde o nepovedené lékařské zákroky či škody na majetku způsobené např. stavební činností jiného subjektu, požárem, povodní či jakýmkoliv jiným způsobem, škody malého i velkého rozsahu vzniklé občanům či firmám. Tyto záležitosti řeší nejen z pohledu odpovědnosti za škody, ale i jako nároky z pojištění odpovědnostního, majetkového či úrazového.

Advokátní kancelář se zásadně pokouší nejprve pomoci klientovi vyřídit jeho nároky smírnou cestou, teprve ukáže-li se to nemožným, přistoupí se k soudnímu řešení případu. Poškozené pak nezastupuje jen ve sporech občanskoprávních, ale i v řízení trestním (tzv.adhezním), či v řízení přestupkovém či jiném správním řízení.

Advokátní kancelář ale nezastupuje vždy jen poškozené, právní pomoc poskytne i potencionálnímu škůdci, ať už jde o jeho ochranu před nepřiměřenými nároky protistrany vznášenými mimosoudně či soudně, popř. převezme jeho obhajobu v řízení trestním.

Kancelář dále spolupracuje s advokátkou Mgr. Pavlou Kotolovou, která se zaměřuje na oblast občanského práva, práva nemovitostí, bytové právo, rodinné právo a právo pracovní.

Vztah mezi kanceláří a klientem je vždy vymezen smlouvou o právním zastoupení, zpravidla písemnou, s jasnými pravidly mezi účastníky smlouvy, včetně stanovení odměny za právní zastoupení, která je vesměs smluvní, ale nevymyká se obvyklým cenám v místě a čase. První porada a posouzení, zda záležitost klienta má naději na úspěch je zpravidla bezplatná, v každém případě pak cenově dostupná pro každého.

Navázat vztah s kanceláří je možno telefonicky a e-mailem a v některých případech není dokonce nutný osobní kontakt. Lze tak převzít i zastoupení klientů, kteří jsou bydlištěm či sídlem velmi vzdáleni od sídla kanceláře. Na druhé straně v případě nezbytnosti, jsou-li na straně klienta zejména zdravotní důvody či je nutné seznámit se s místem, které s případem souvisí, lze dohodnout návštěvu advokátky či jiného zaměstnance kanceláře v místě bydliště či sídla klienta.

Advokátní kancelář ve většině případů vyřídí záležitost klienta zcela samostatně a komplexně, jen s nezbytnou součinností z jeho strany. Převzetím případu kancelář ručí za jeho vyřízení vhodným způsobem směřujícím ku prospěchu klienta, aniž by se klient musel dále o cokoliv starat, je-li třeba, kancelář ho na vše, co od něho potřebuje, sama upozorní a jeho konkrétní součinnost si vyžádá.

Kancelář funguje každý pracovní den nejméně od 8,30 do 17.hodin, ale k osobní schůzce je třeba se předem objednat. Pokud věc s ohledem na zákonné lhůty či jiné zřetele hodné důvody spěchá a je to z kapacitních důvodů kanceláře možné, lze poradu poskytnout či zastoupení převzít prakticky okamžitě. V mimopracovní dny a hodiny lze právní službu dohodnout jen zcela výjimečně, pokud nesnese odkladu a to za příplatek.

V případě zájmu nás kontaktujte.