Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a pojišťovací právo

 • Zastoupení poškozených (fyzických osob) z dopravních nehod, z lékařských zákroků atp., mimosoudně i soudní cestou
 • Zastoupení firem poškozených jakoukoliv činností třetích osob (fyzických i právnických), mimosoudně i soudní cestou
 • Zastoupení potencionálních viníků nehod či jiných škod před neoprávněnými nároky, mimosudně i soudní cestou
 • Zastoupení v řízení trestním, adhezním, přestupkovém i občanskoprávním se zajištěním případné exekuce
 • Právní rozbory případů, poradenství k jednotlivým nárokům, doporučení optimálního postupu
 • Výklady pojistných smluv, řešení sporů z pojištění
 • Mimosoudní vyjednávání, uzavírání dohod o narovnání a jiných obdobných dohod

 

Trestní právo

 • Obhajoba obviněného v trestním řízení
 • Zastoupení poškozených v trestním (adhezním) řízení

 

Občanské právo

 • Příprava a revize smluvních dokumentů všech typů, zejména týkajících se nemovitých věcí – smlouvy o převodu, nájemní a pachtovní smlouvy

 

Rodinné právo

 • Zejména výchova a výživa, rozvody a SJM

 

Pracovní právo

 • Zejména vznik a zánik pracovního poměru

 

 

Cena služby se řídí advokátním tarifem, pokud není ujednáno jinak, odměna je mimosmluvní. Po dohodě s klientem, zejména pokud jde o podnikatele ve složité a časově náročné věci je upřednostňována hodinová sazba v rámci smluvní odměny. Jedná-li se o získání určité částky, je možné též dohodnout podílovou odměnu ve sjednané procentuální výši z hodnoty protistranou poskytnuté hodnoty plnění.

Řešení spotřebitelských sporů
V případě sporu s advokátem, vyplývajícím ze smlouvy o poskytování právních služeb, se klient může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Uvedeným orgánem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz